Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

01 - Allmänt 02 - Avel 03 - Utställning 04 - Premiering 05 - Godkända hingstar 06 - Föl 07 - Fölboxen 08 - Betäckningar & fölningar 09 - Stammar & blodslinjer 10 - Färger 11 - Skötsel & hästhållning 12 - Foder & utfodring 13 - Bruks 14 - Utrustning 15 - Sjukdomar & skador 16 - Hästpass 17 - God morgon! 18 - Propositioner 19 - Om sajten 20 - Föreningsfrågor SSS 21 - Föreningsfrågor Övriga 22 - Reglementen & lagar 23 - Säljes 24 - Köpes 25 - Bete & stallplatser 26 - Efterlysningar 27 - Föllistor 28 - Stuterier 29 - Icke hästrelaterat 30 - Grattis 31 - Fölnamn 32 - ESG 2006 33 - ESG 2008 34 - Minneslunden 35 - Shetland4Fun 36 - MMS och SMS
Utställningar

SSS Grundproposition 2007

2007-03-16 20:16 #0 av: Cattis

Här finns en kopia på SSS grundproposition för säsongen 2007. Den finns som pdf-fil på SSS hemsida, men kommer här också för att underlätta.

PROPOSITIONER
för Sveriges Shetlandssällskaps och dess regionala föreningars utställningar 2007

Följande gemensamma bestämmelser gäller för samtliga utställningar. Eventuella avvikelser redovisas under respektive utställnings "småpropp".

Anmälan

Utställningarna påannonseras endast i tidningen och på föreningens hemsida. Anmälan skall göras på den förtryckta anmälningsblanketten. Denna finns i medlemstidningen "Shetlandsponny" samt på SSS hemsida www.shetlandsponny.se. Utländska utställare skall bifoga kopia på ponnyns stamtavla. Anmälan till utställning är ej giltig om anmälan sker på annat sätt. EFTERANMÄLNINGAR TILL UTSTÄLLNINGARNA MOTTAGES MOT DUBBEL AVGIFT I MÅN AV PLATS TILLS KATALOGUNDERLAGET ÄR GJORT.

Vid anmälan till SSSs eller dess regionala föreningars utställningar godkänner man att ponnyägarens namn, adress samt telefonnummer kommer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSSs medlemstidning "Shetlandsponnyn" och därtill även på SSSs samt dess regionala föreningars hemsidor på Internet.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är i utställningsklasserna 200:- per ponny och klass för medlemmar och familjemedlemmar i SSS eller regional förening, och 500:- för övriga.

Anmälningsavgiften insättes på respektive förenings postgiro senast sista anmälningsdagen.

Ange ponnyns namn samt utställningsplats på inbetalningskortet. Medlemskap erhålls för 2007 genom att 350:- insätts på postgiro 10 38 65-2. Medlemskap för hel familj kan lösas till en kostnad av 400:-. Ange på inbetalningskortet vad beloppet avser, vilka familjemedlemmarna är och vilken regional förening ni önskar tillhöra. Halva anmälningsavgiften till utställning återbetalas om ponnyn uteblir och veterinärintyg uppvisas.

OBS! Sista anmälningsdag är sista inbetalningsdag för ordinarie avgift.

Medlemsavgiften ska vara erlagd innan anmälningstiden gått ut, annars är anmälningsavgiften 500 kr/ponny. Postens kvitto eller motsvarande gäller.

Anmälan är bindande. Har anmälan inkommit, men ej anmälningsavgiften sista anmälningsdagen, kommer dubbel avgift att krävas. Detta gäller samtliga klasser, även klass 18 -23. Personer med skulder till SSS eller någon av regionalföreningarna äger ej rätt att delta i någon utställning så länge skulden kvarstår.

Rätt att deltaga i utställning har endast shetlandsponnyer som är stambokförda i svenska stamboken. För shetlandsponny ägd av person bosatt i annat land gäller: Shetlandsponnyn ska vara stambokförd i det landets stambok samt ska ägaren vara medlem i det egna landets shetlandsförening.

Klassindelning

Klassindelning på utställning sker på någon av följande sätt:

1. Överstiger klassen 13 ponnyer, delas klasserna 1 - 9 i bokstavsordning efter egennamnet (ej stuterinamnet), övriga efter ålder.

2. Färgklasser. Ponnyerna indelas i klasserna efter färg. Indelningen sker i tre kategorier enligt följande: svart, fux och övriga färger. För att delning skall ske måste minst 4 ponnyer av en kategori vara anmälda. Vid färre än 4 anmälda ponnyer av en kategori kommer inte färgklassindelning att ske. Skäck eller brun o.s.v. kommer inte att delas in i speciella kategorier utan alla ponnyer med övriga färger går i samma kategori. Var noga med att ange rätt färg när du anmäler din ponny. Berättigade ponnyer tävlar om befintliga championat.

3. Mini, Liten, Standard. Ponnyerna indelas i klasserna efter storlek. Indelningen sker i tre kategorier enligt följande: Mini - upp till 86 cm, Liten - 86,1 - 96 cm, Standard 96,1 - 107 cm. Delningen gäller klass 10 - 15. Klass 1 - 9 delas i bokstavsordning. Ange ponnyns mankhöjd på anmälningsblanketten. Kontrollmätning kan komma att ske på domarens begäran. Berättigade ponnyer tävlar om befintliga championat. Markera med respektive M, L, S efter numret på klassen på anmälningsblanketten.

Se i respektive småpropp vilken klassindelning som tillämpas. Dock kan endast ett av alternativen 2 eller 3 tillämpas per utställning.

SSS Riksutställning

Ingen kvalificering.

Mest framgångsrika uppfödare på SSS Riksutställning kommer att utses och tilldelas ett vandringspris, som överlämnas vid SSS årsmöte år 2008.

För mer information om RIKSEN se småpropparna.

 

Utställningsplatsen

På utställningsdagen skall anmälan göras till utställningssekretariatet, senast 30 minuter före bedömningsklassens början, varvid nummerlappar utdelas.

Hästägarförsäkran som lämnas ut på platsen eller skickas ut, ifylles och avlämnas i sekretariatet innan urlastning.

Ponny som visar symtom på smittsam sjukdom kommer att avvisas från platsen.

Hingst skall uppvisas i träns av person över 16 år, ingen dispens kan lämnas från denna regel. Domaren äger rätt att byta ut olämplig uppvisare. Hingst, fr.o.m. det år den blir 2 år, skall vara tränsad hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.

Barn 14 år och yngre skall bära ridhjälm vid visning av ponny.

Se i respektive småpropp på vilket underlag utställningen kommer att hållas.

Valören på den medalj man erhåller kommer att stämplas på en särskild sida i passet, även ev titel som BIS, BIM eller reserv BIS och Champion. Har man inte med sig passet går det inte att få det stämplat vid ett senare tillfälle. Man kan heller inte få stämplar för tidigare utställningsmeriter som vunnits innan 2005.

Alla shetlandsponnyer har ännu inte denna speciella sida i passet men lösa stämpelsidor kommer att finnas på utställningsplatserna. På dessa kommer även ponnyns registreringsnummer att stämplas. Denna sida fås mot uppvisande av ponnyns pass och skall förvaras i passet. Vid tillfälle när passet skickas till stambokföraren, ägarbyte, stambokföring mm., kommer denna sida att sättas fast i passet. Även om stämpelsidan ännu ej är fastsatt i passet måste passet uppvisas för att man ska få sin stämpel.

 

Poängsystem
Vid bedömningen i utställningsklasserna sätts poäng på:

A: Typ
B: Huvud, hals och bål
C: Extremiteter och dess korrekthet
D: Rörelser i skritt
E: Rörelse i trav

Poängskalan är 1 - 10 i varje delmoment. Maxpoäng är 50.

Ponnyer med veterinära fel eller för hög mankhöjd poängbedöms men erhåller ej slutpoäng, samt rangeras ej och får ej heller plakett o rosett.

Plaketter delas ut enligt följande:
Guld 40 - 50 p,
Silver 35 - 39 p,
Brons 30 - 34 p.

 

Championat

Efter bedömningen i klasserna tävlar samtliga klassvinnare om utmärkelserna Champion Föl, Ch Miniföl, Ch Ungsto, Ch Unghingst, Ch Ministo, Ch Minihingst, Ch Sto, Ch Hingst och Ch Valack. För att få vara med och tävla om Champion Valack måste man inte ha vunnit sin klass, men man måste ha erhållit 40 poäng.

För att få tävla om championaten gäller att klassvinnare skall ha erhållit, som föl 38 p samt 1 år och äldre minst 40 p.

Alla championatsvinnare går vidare till BIS-ringen (Allround Champion undantagen).

Vid utställning där det anordnas bruksklasser kan en Allround Champion utses. Hur Allround Champion utses anges i småproppen för den aktuella utställningen. Allround Champion deltar inte i BIS-ringen.

 

Best in Show

För uttagning av BIS finns två olika alternativ (se i respektive småpropp vilket alternativ som gäller vid de olika utställningarna):

Alternativ 1:

BEST IN SHOW (BIS) och BÄST I MOTSATT KÖN (BIM) utses bland championatvinnarna.

Alternativ 2:

BEST IN SHOW (BIS) och RESERV BEST IN SHOW (reserv BIS).

Klassvinnaren i varje klass går vidare till BIS-ringen under förutsättning att de erhållit guld dvs lägst 40 poäng. 2:an i klasserna kan gå vidare på domarens rekommendation. Rekommenderar inte domaren den andraplatsplacerade ponnyn går den inte vidare. Alla championatsvinnare går vidare till BIS-ringen oavsett poäng.

Domare

Domare i utställningsklasserna redovisas i respektive utställnings småpropp.
Domaraspiranter kan tillkomma. Utställningskommissarien äger rätt ändra fördelningen av klasserna mellan domarna när det så finnes lämpligt, t.ex. för att vinna tid. Vid strykningar av ponnyer kan klasser komma att slås ihop.

Vid utställning med endast en domare äger ingen rätt att delta med ponny som domaren är uppfödare eller ägare till eller har ägt. Ej heller får domaren vara ägare eller uppfödare till far eller mor till den utställda ponnyn.

 

Ägarbyte

Utställningskatalogerna görs på underlag av SSS databas med register över alla ponnyer och dess ägare. För att rätt ägare ska stå i katalogen uppmanas alla att anmäla ägarbyte till stambokföraren senast 3 veckor före anmälningstiden går ut till respektive utställning (om inte detta är gjort tidigare).

 

Diplom

Treåriga ston som vid två skilda bedömningstillfällen och av två olika auktoriserade domare erhållit lägst 40 exteriörpoäng på SSS utställningar ska berättigas till avelsdiplom. Ingen delpoäng får understiga 7. Mankhöjden får ej överstiga 105 cm. Skriftlig ansökan om avelsdiplom tillsammans med kopia på bedömningsprotokollen insändes av stoägaren efter avslutad utställningssäsong för avelsvärdering till: SH, Box 314, 532 24 Skara.

Dubbelguldsdiplom kan endast tilldelas treåriga ston som ej erhållit avelsdiplom på premiering.

 

Regler för visning av Shetlandsponnyer på utställning:

Öronen får klippas jämna (ingen klippning inuti örat).
Klippning av långa hårstrån längs käklinjen är tillåten.
Inget löshår.
Ingen konstgjord färgning eller make-up.
Ingen ryckning av man eller svans.
Ingen klippning av hovskägg.
Endast tävlande ponnyer (ska verifieras) får rakas för sitt välbefinnande.
Föl får under inga omständigheter rakas.
Vid överträdelse av dessa regler kommer ponnyn att bedömas men ej rangeras.

 

Piskförare

Piskförare är tillåten och pisklängden är valfri.


Mätning


Mätning av miniatyrer utan mätintyg och samtliga 3-åriga ston ske på utställningsplatsen innan ponnyn ställs ut i utställningsringen. För att få delta i miniklasserna 1M och 2M gäller att föl ska vara fallna efter miniföräldrar med en mankhöjd av max 86 cm. För miniklasserna 3M - 15M gäller mankhöjdsgränsen max 86 cm. 3-åriga ponnyer av standardstorlek får vara max 105 cm. Övriga ponnyer kan kontrollmätas på domarens begäran.
Övrigt

Om din ponny är till salu kan Du få det infört i katalogen kostnadsfritt. Gör då en anteckning om detta på anmälan.
Alla hederspriser mottages tacksamt. Kontakta ansvarig vid respektive utställning.

Minimiantalet anmälda ponnyer för att en utställning skall anordnas är 30 stycken.

Är antalet anmälda ponnyer till utställningen 70 stycken eller färre kommer endast en domare att döma. Det blir då den först angivna vid respektive utställning.


UTSTÄLLNINGSKLASSER

 1. Hingstföl födda 2007.
 2. Stoföl födda 2007.
 3. 1-åriga hingstar och valacker, även licensierade 1-års hingstar (ange om ponnyn är hingst eller valack).
 4. 1-åriga ston.
 5.  2-åriga hingstar och valacker, även licensierade 2-års hingstar (ange om ponnyn är hingst eller valack).
 6. 2-åriga ston.
 7. 3-åriga hingstar och valacker (ange om ponnyn är hingst eller valack).
 8. 3-åriga ston som ej fölat.
 9. 3-åriga licensierade hingstar.
 10. 4-åriga och äldre valacker samt ej licensierade hingstar (ange om ponnyn är hingst eller valack).
 11. 4-åriga och äldre licensierade hingstar.
 12. 4-åriga och äldre ston med föl vid sidan. (fölet skall vara stamboksberättigat)
 13. 4-åriga och äldre ston som ej har föl vid sidan.

 14A. Veteranklass för licensierade hingstar 15 år och
           äldre.
   14B. Veteranklass för ej licensierade hingstar och
          valacker 15 år och äldre.
   15. Veteranklass för ston 15 år och äldre.
   16. Avkommeklass. Hingst med minst fem avkommor,
        ett år och äldre, som blivit bedömda på
        utställningen (ange vilka).
   17.  Avkommeklass. Sto med minst tre avkommor, ett
         år och äldre, som blivit bedömda på utställningen  
         (ange vilka).

 

ÖVRIGA KLASSER
Anmälningsavgiften i klass 18 - 23 är 50 kr/start om inget annat anges i respektive småpropp.

18. Handlerklass. Minior: maxålder 9 år, Junior: 10 - 16 år. Senior: från 17 år och uppåt.

19. Barn och ponny. Valfri uppvisning i 2 - 4 min. av barn med maxålder 12 år.

20. Maskeradklass. Pris utdelas till trevligast utklädda ekipage.

21R. Ridklass. Enligt engelsk modell. Se under resp. regionalförening vad som gäller.

21K. Körklass. Se under resp. regionalförening vad som gäller.

22. Tömkörningsklass. Se under resp. regionalförening vad som gäller.

23. In hand Agilityklass. Se under resp. regionalförening vad som gäller.

24. Drive-In exteriörbedömning. Öppen bara för de ponnyer som deltar i bruksklass under dagen (gäller från 3 år och uppåt). Ponnyer 0 - 2 år får delta utan att vara med i bruksklasser. Anmälan görs direkt på utställningsplatsen, före utställningens början. Ponnyns pass skall medtagas. Anmälningsavgift 100:- för medlem och 300:- för icke medlem, betalas på plats vid anmälningen. Om drive-in utställningen anordnas i samband med en ordinarie utställning visas ponnyer 0 -2 år i den ordinarie utställningen till ordinarie pris, dessa måste då anmälas senast sista anmälningsdagen som vanligt.

Klass 18 - 24 anordnas bara på vissa utställningar. Läs noga vad respektive regional förening anordnar.
I klass 18 - 23 är ridhjälm obligatoriskt.

 

Rätt till ändringar i dessa propositioner förbehålles, liksom rätten att inställa hela utställningen under speciella förhållanden. Allt deltagande sker på egen risk. Anmälan är bindande.

 

Relaterade länkar

Av: Cattis

Datum för publicering

 • 2007-03-16

/Cattis

.:. www.shetlandsponny.com .:.

Anmäl
2007-03-17 10:04 #1 av: Ahnna

TACK!! KyssSkrattande

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.